ఎందుకు? భయమెందుకు?….

201

ప్రతిరోజూ ప్రభాతవేళ
పక్కా ప్రణాళికతో పదిమెట్లు “ఎక్కడం” మేలు

లక్కీగా చిక్కిన వర్క్ ఫ్రం హోం టైంలో
వీలుచూసుకుని సైకిల్ “త్రొక్కడం” మేలు

నాలుగు రోజులు కరోనాకు
చిక్కకుండా ఎక్కడైనా “నక్కడం” మేలు

కరోనాను ఖతం చెయ్యమని
ఆ ముక్కోటి దేవతలకు “మ్రొక్కడం” మేలు

ఎందుకు? భయమెందుకు?
“ఆశే” శ్వాసగా సాగిపో ముందుకు…

ఎందుకు? భయమెందుకు?
“సాహసమే” ఊపిరిగా సాగిపో ముందుకు…

ఎందుకు ? భయమెందుకు?
“దైర్యమే” ఆయుధంగా అడుగులెయ్ ముందుకు…

భయపడితే బ్రతకలేము, భయపడితే మన వెనుకే
వెంటాడే పులులుంటాయి,వేటాడే సింహాలుంటాయి
కరోనాలాంటి తరిమే తోడేళ్ళుంటాయి తస్మాత్ జాగ్రత్త

భయపడే పిరికి పందకు ప్రతిరోజు మరణమే
ధైర్యవంతుడికి బుద్దిశాలికి మరణంమాత్రం ఒక్కసారే

రచన. పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి
హైదరాబాద్   –  9110784502

Email. [email protected]
Address.Attapur. Hyderabad.48