కవిమాట

by Disha edit |
కవిమాట
X

టిక్కెట్ ఇచ్చే కిటికీ దగ్గర జనం విరగబడి 'నేను ముందు తెచ్చుకోవాలి అంటే నేను ముందు తెచ్చుకోవాలి' అని త్రొక్కిసలాడుతూ ఉంటారు చూడు, జీవిత సంగ్రామాన్ని తలచుకున్నప్పుడల్లా ఆ దృశ్యం కళ్లకు కట్టినట్లు అనిపిస్తుంది నాకు. ప్రతివాడు ముందు టికెట్లు తెచ్చుకోవాలని తాపత్రయపడేవాడే గానీ, మిగిలినవాళ్ల సంగతి ఏ ఒక్కడూ ఆలోచించడు. కాళ్లు నలుగుతాయి. చొక్కాలు చిరుగుతాయి. ఇలా చెయ్యటం తప్పు అనుకోడు. చేయించుకోవడం అవమానం అనుకోడు. ప్రతివాడి దృష్టి టిక్కెట్టు మీదే. ఒకడు ఇనప పాదాలతో వస్తాడు. అందరి కంటే వెనక వచ్చినా ముందే టిక్కెట్టు తెచ్చుకుంటాడు. అసమర్థులు ఆ సంఘర్షణలోకి దిగలేక దూరంగా నిలబడి చూస్తూ వుంటారు. వాళ్లకు టిక్కెట్ కావలసిందే, కానీ ప్రయత్నించరు. పైగా టికెట్ కోసం తాపత్రయపడేవాళ్లని చూసి ' నీచులు' 'మోసగాళ్లు' అనుకుని తృప్తిపడతారు.


-త్రిపురనేని గోపీచంద్

(అసమర్థుని జీవయాత్ర నుంచి)

Next Story