తెలుగు వెలుగులు లేవుతల్లి

by Ravi |
తెలుగు వెలుగులు లేవుతల్లి
X

తెలుగు తల్లి తెలుగు తల్లి,

తెలుగువెలుగులు లేవుతల్లి,

మైలబట్టేనె తెలుగుబాష

మసక భారనె తెలుగు మాట

తెలుగుతల్లని మాటకూడా

తెలుగులోన రాయలేమే !

తెలుగు మల్లెకు తెగులు నేడు

తెలుగు చదువుకు విలువలేదు

పసిడి పంటల పల్లెనొదిలి

గంపెడాశతొ పట్న మొచ్చి,

కోటి ఆశతొ కొలువునడిగితే.

ఆంగ్ల మాద్యం అడుగుతారే !

తెలుగు చదివితె తెలివిలేదా

తెలుగులోన బలములేదా !

తెల్లవానికి తెలుగురాదే !

తెలుగురాని తెల్లవాడు

తెలుగుదేశం ఏలలేదా !

తెలుగు తల్లికి పుట్టిమనము

అమ్మా అని పిలవకుండా

వట్టిపోయిన శవం పేరుతో

మమ్మి అనే పిలుద్దామా !

తెలుగు వారు కలిసినప్పుడు

తెలుగులొ మాట్లాడకుండా

ఆంగ్లములో అరుచుకొనుట

ఎంతవరకు ధర్మము !

తెలుగు తల్లికి అవమానము

పొరుగు భాషలు నేర్చుకో,

తప్పుకాదది గొప్ప మెప్పు,

అమ్మ భాషను మరువకు

తప్పుకాదది పెద్ద ముప్పు

తెలుగు విలువను కానరా

ఓ... తెలుగువాడ.

తెలుగు ఖ్యాతిని చాటరా

నా... తెలుగువాడ.

లింగస్వామి గౌడ్

98488 11828

Next Story

Most Viewed